Upravljanje društvom


Upravljanje krovnim društvom Kolpa d.d. zasniva se na važećoj zakoskoj regulativi i na internim aktima društva uz poštovanje načela Kodeksa upravljanja javnim dioničkim društvima. Odvija se na dva kolosjeka: društvo vodi uprava, a njezin rad nadzire nadzorni odbor. Pritom oba tijela poštuju načela međusobnog povjerenja i razgraničenja odgovornosti.

Tijela društva su:
Uprava rukovodi društvom samostalno, na vlastitu odgovornost i za dobrobit društva i o tome redovito izvješćuje nadzorni odbor. Trenutno upravo društva Kolpa d.d. čini jedan član koji ima mandat do 18.7.2013.

Nadzorni odbor izabire, imenuje i opoziva članove uprave. Sastav tročlanog nadzornog odbora određena je Statutom društva Kolpa d.d., a  organizacija rada nadzornog određena je u Poslovniku o radu nadzornog odbora. 

Skupština dioničara je najviše tijelo društva. Putem skupštine svoja prava neposredno ostvaruju dioničari društva te odlučuju o statusnim promjenama. Uprava je dužna sazvati skupštinu dioničara barem jednom godišnje.


Ispiši